Once upon a time – Bylo nebylo

Once upon a time there was a little girl. Bylo nebylo, v jednom malém městě žila malá holčička.

She was a very cheerful and happy girl enjoying life until…. she started going to school.  Byla veselá a užívala si života do té doby než…. šla do školy.

At first, everything was fine, she had many friends there and most of all she enjoyed the breaks and PE as a normal regular child. Ze začátku bylo všechno v pohodě. Měla tam spoustu kamarádů, užívala si hlavně přestávky a taky tělocvik, prostě jako všechny děti.

The years passed and she was accepted to study at a Grammar school. Jak šel čas, po 5 letech základní školy byla přijata na gymnázium.

Not the 4-year one, but the 7-year one. (At that time it was the first time those schools were opened after a long time again). Ne na čtyřleté, ale na sedmileté. (Toho času se otevíralo sedmileté gymnázium poprvé po mnoha, mnoha letech).

Russian language teaching was stopped and English started. Přestala se učit ruština a nastoupila angličtina.

Teachers were changed every year, sometimes even more than once and at some points, Russian teachers were forced to teach English. Učitelé se měnili jako na běžícím pásu. Anglicky vlastně nikdo pořádně neuměl, takže ruštináři byli často nuceni učit angličtinu.

Our little girl, now being 10 years old, was forced to speak in front of the class and present, which was a terrible experience for her. Naše malá holčička, nyní již desetiletá, musela předstoupit před třídu a referovat o knize, kterou četla, což byl pro ni naprosto hororový zažitek.

She used to blush and just the idea of standing there and speaking aloud was absolutely terrifying. Why? Because one must not make mistakes. Those were penalized. And others were waiting and ready to laugh. Vždy celá zrudla a už jen představa toho, že si má stoupnout před tabuli, všichni na ni budou koukat a ona bude muset něco říkat, byla naprosto nepředstavitelná. Proč? Protože za chyby se trestalo. A ostatní jen čekali na to, až někdo chybu udělá, aby se mohli smát.

These days, she is fluent in both speaking and writing, she presents at conferences, organizes seminars and workshops and she founded a language school where they teach what she missed at school the most. Nyní mluví plynně (nejen česky, ale hned několika jazyky) a přednáší na konferencích, pořádá semináře a workshopy a také založila školu, kde se učí jinak než na běžných školách.

How did she make it? Jak do dokázala?

Don’t expect a miracle. Nečekejte nějaký zázrak.

It took many years of working hard, practicing, attending classes taking exams, studying abroad and taking part at numerous courses...Trvalo to mnoho let a byla to dřina. Učení, kurzy, zkoušky, studium v zahraničí atd.

So now, after 28 years, one could say, yes, she is very good at what she is doing… Takže nyní, po 28 letech, by se dalo říct, že je docela dobrá v tom, co dělá…

So here you go, if you want to speak fluently and you start today, give it around 20 years …OR… Takže tady je návod – pokud chcete mluvit plynně, začněte dnes a dejte tomu 20 let…NEBO…

There is an easier way. Existuje snadnější cesta.

Not that will you be fluent over night… but there is a way you can improve much faster than what I have just described. Nemám zázračný návod, ve kterém vám ukážu, jak mluvit plynně přes noc, ale můžete se zlepšit mnohem rychleji než já.

In only 30 hours you will be able to move forward from one level  to a higher one. Stačí 30 hodin čistého času a posunete se o jednu úroveň výš.

It is worth trying. If I´d had this chance when I was the little girl, yes, it was me, I wouldn’t have had to loose hair over those stressful tests, exams and being ashamed of speaking in front of others. Rozhodně to stojí za to. Kdybych bývala měla tu možnost tenkrát já, ano, jsem to já, ta malá červenající se holka, bývala bych si ušetřila spoustu nervů u zkoušek, testů a nemusela bych se stydět mluvit před ostatními.

This way, it gives you plenty of excercises to practise, even speaking. You can record your own voice in the programme and it tells you if you speak correctly or not. After, you can listen to what has been recorded and compare it to the original. Tento způsob vám umožní si procvičit angličtinu na různých typech cvičeních a výborně se zaměřuje třeba na SPEAKING (mluvení, které je problémem mnoha lidí). Nahrání vašeho hlasu a porovnání ho s originálem vám umožní zpětnou vazbu. V soukromí, kde vás nikdo neposlouchá.

Quite cool, isn’t it? To zní dobře, ne?

The programme also gives you a motivation like winning a new iPhone or a vacation at the sea side, if you study this online course properly (and thoroughly) and that is definitely worth giving it a chance for teenagers who have hard time studying anything at all. V tomto programu je ideální pracovat každý den a abyste byli neustále motivováni, máte možnost vyhrát nový iPhone nebo dovolenou u moře, takže i něco pro puberťáky, které normálně nemůžete přinutit si k učení sednout.

You can try it and see if it is the right thing for you. Takže to zkuste a uvidíte, zda je tohle právě ta správná cesta pro vás.

Ok, gotta, go,  my son and I will be doing our 20 minute training now :-).

Já už musím, jdeme se synem na další lekci (on chce totiž nový iPhone) 😀

Martina Vokurková Chocová

zakladatelka Open English
Angličtina mě provází celým životem. Nesnášela jsem učit se věci nazpaměť, a právě proto učím jinak, než se učí v klasických školách. Jsem zakladatelkou Open English a autorkou online kurzu pro děti CoolBeans. Díky více než 20 letým zkušenostem s učením pomáhám dětem i dospělým s tím, jak se přestat bát mluvit, jak správně vyslovovat, aby vám v cizině rozuměli a ukazuji cestu, jak se můžete naučit přirozeně, zábavně a napořád.
Komentáře